Podrobné pravidla a podmínky
Open Callu ART GRAND SLAM 2023

Kulturní platforma Sport in Art a Česká centra/České centrum Paříž vyhlašují při příležitosti realizace výstavního projektu Art Grand Slam - UVNITŘ POHYBU (kurátor: Petr Vaňous) OPEN CALL pro české vizuální umělkyně a umělce do 30 let.

Projekt se zaměřuje na prezentaci vybraných děl současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své práci dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Tři umělci/umělkyně vybraní kurátorem projektu se svými díly zapojí do výstavy Art Grand Slam - UVNITŘ POHYBU s pražskou premiérou v únoru 2024 v prostorách SmetanaQ Gallery a zahraniční vernisáží v prostorách galerie Českého centra Paříž koncem června 2024, kde se výstava otevře při příležitosti letních olympijských her 2024. Projekt doplní katalog s doprovodnými texty kurátora a reprodukcemi všech děl v projektu uvedených. 

Jeden z umělců/umělkyň vybraných z open callu bude na základě rozhodnutí poroty složené ze zástupců české kulturní scény navíc oceněn rezidenčním pobytem v Českém centru Paříž (v termínu 24/6–5/7), během něhož bude finalizováno dílo pro site-specific uvedení v prostorách ČC Paříž, které bude zakomponované do programu v rámci projektu Art Grand Slam - UVNITŘ POHYBU. 

Zadání a profil účastníka:

Oslovujeme české vizuální umělce/umělkyně do 30 let (do ročníku 1993 včetně), kteří ve své práci reflektují téma sportu a pohybu, aby vytvořili několik nových původních děl (1 – 3 díla) inspirovaných letními olympijskými sporty, anebo letními pohybovými aktivitami. Umělci/umělkyně mohou poslat jak hotové dílo, tak jeho návrh, včetně popisu realizace (rozměry, materiál, technika).  Open Call je otevřen pro media: malba, socha, objekt instalace či video.

K přihlášce je nutné vyplnit formulář účastníka a zaslat aktuální portfolio svých prací (obsahuje CV autora, kontakt a reprezentativní ukázky z díla).


Uzávěrka termínu dodání všech podkladů je 31/10 2023 

Umělci musí dodat do přihlášky následující: 

  • CV
  • aktuální portfolio děl
  • soutěžní dílo nebo série děl (max o 3 ks) se stručnou anotací

Podrobné podmínky 

Spolek pozor ART, z. s., IČ: 11999021, sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha (dále jen „spolek“), pořádá soutěžní projekt na podporu umění a činnosti mladých výtvarných umělců s názvem Art Grand Slam (dále jen „projekt“).

Přihlašování umělců do projektu probíhá v období 10/7 do 31/10 2023 včetně a přihláška je umožněna prostřednictvím webové stránky www.artgrandslam.org (webová stránka). Vyhlášení výherců projektu proběhne do 31/11 2023.

Projektu se mohou zúčastnit výtvarní umělci do věkové hranice 30 let (rok narození 1993), kteří jsou občani České republiky, splňují všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech, a kteří přihlásí své dílo(díla) a poskytnou spolku spolupráci a informace požadované na webové stránce v průběhu doby projektu.

Z účasti na projektu jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k členům spolku a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec.

Z účasti na projektu jsou (a mohou být kdykoliv v průběhu) vyloučeni všichni umělci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

Umělec se smí přihlásit do projektu pouze s maximálně 3 výtvarnými díly, přičemž žádné z děl nesmí být zasmluvněno k vystavovaní či prodeji prostřednictvím třetích subjektů (galerie, výstavní síně, on-line tržiště, atd.)

Umělec se může přihlásit s následujícími typy děl: malba, socha, objekt, instalace, video. 

Umělec musí být výlučným autorem a zároveň vlastníkem přihlášeného díla/děl. 

Zaslané fotografie děl musí odpovídat současnému skutečnému stavu díla.

Díla, která umělec zašle mohou být tato média: malba, socha, objekt, instalace, video.

Spolek si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout přihlášky děl.

Z přihlášených děl vybere kurátor projektu 3 umělce, jejichž díla budou vybrána k umístění a prezentaci v rámci prodejní výstavy Art Grand Slam - uvnitř pohybu, pořádané spolkem, která proběhne v období od 15.02.2024 do 17.03.2024 v prostorách galerie Smetana Q, Praha 1, (dále jako „výstava“). Termín a místo výstavy může být dodatečně měněno.

Díla budou hodnocena na základě fotografií či návrhů děl zaslaných umělcem v rámci přihlášky do projektu. Spolek si vyhrazuje právo vyzvat umělce k zaslání originálu díla (malba, socha, objekt, instalace, video) na adresu sídla spolu i pro hodnocení děl. V případě neposkytne-li umělec požadovanou součinnost, tzn. Nedoručí-li umělec na výzvu originál díla pro jeho hodnocení, může být spolkem z další účasti v projektu vyloučen.

Vybraní vítězní umělci budou osloveni spolkem a vyzváni k doručení děl pro přípravu a umístění na výstavě. Nedoručí-li umělec na výzvu originál díla, může být spolkem z další účasti v projektu vyloučen.

Umělec ve spolupráci se spolkem určí prodejní cenu díla pro výstavu. Díla budou zalistovaná k prodeji exkluzivně spolkem (galerií Sport in Art), a to po celou dobu trvání výstavy a následně 6 měsíců od jejího skončení.

V případě prodeje díla během tohoto období, náleží spolku provize ve výši 50 % z prodejní ceny díla.

Odesláním přihlášky do projektu umělec poskytuje spolku bezplatně následující oprávnění k užití svého soutěžního příspěvku: 

oprávnění k užití každé ze zaslaných fotografií výtvarného díla všemi způsoby a bez omezení pro účely realizace soutěže dle těchto podmínek, včetně oprávnění tyto zveřejnit a sdělovat je veřejnosti prostřednictvím webových stránek, zejména stránek wwww.artgrandslam.org, www.sportin.art, a sociálních sítí (zejména pro účely informování o průběhu soutěže a vyhlášení výsledků soutěže), 

oprávnění k užití každé ze zaslaných fotografií výtvarného díla pro účely propagace soutěže a s tím související propagace spolku a jeho činnosti, všemi způsoby a bez omezení

V případě výhry v soutěži dále oprávnění k užití výtvarného díla jeho vystavováním a dále jeho užitím všemi známými způsoby pro účely propagace výstavy, soutěže a činnosti spolku a galerie, kde bude realizována výstava (např. užitím reprodukcí na plakátech a v katalozích k výstavě, na webových stránkách a sociálních sítích apod.); včetně oprávnění pro účely výše uvedených užití každou ze zaslaných fotografií výtvarného díla a každé výtvarní dílo zařadit do díla souborného či jakéhokoliv jiného díla (včetně audiovizuálního), případně užít pouze jejich část, v potřebné míře je upravovat (nikoli však tak, aby byla snižována hodnota děl), spojit jej s jinými autorskými díly, uměleckými výkony a jinými prvky, a takto jej dále užít; to vše i bez uvedení jména umělce, které však bude vždy uvedeno při vyhlášení výherců soutěže a na výstavě u vystavovaného díla obvyklým způsobem. 

Oprávnění jsou poskytovaná bez omezení času, teritoria a množství užití, není-li výslovně u konkrétního způsobu užití v těchto podmínkách uvedeno jinak. V případě vítězných výtvarných děl jsou oprávnění poskytována jako výhradní, a to na dobu trvání výstavy a následně 6 měsíců (s opcí na 1 rok) od jejího skončení. Poskytnutí těchto oprávnění bude rovněž potvrzeno písemnou smlouvou mezi spolkem a vítězným umělcem.

Spolek není povinen výše uvedená oprávnění využít a je oprávněn (zcela či zčásti) poskytovat v rozsahu výše uvedených oprávnění podlicence či je postupovat jakýmkoliv třetím osobám.

Každý umělec je ve vztahu k jím zaslanému soutěžnímu příspěvku plně odpovědný za to, že je oprávněn výše uvedená oprávnění poskytnout, a spolku garantuje, že užitím ze strany spolku (a případně dalších osob) v souladu s těmito podmínkami nedojde k zásahu do práv či oprávněných zájmů třetích osob. Soutěžící odpovídá spolku za jakoukoliv újmu, včetně nemajetkové, která by mu vznikla v opačném případě. 

Všichni vybraní umělci dávají souhlas k tomu, že fotografie jejich děl, vernisáže a výstavy mohou být použity pro budoucí propagaci projektu, činnosti spolku a jeho sponzorů a partnerů. 

Umělec souhlasí s tím, že se bude snažit být přítomen během vernisáže výstavy.

Dopravu děl na výstavu si umělci zařizují sami, případně po domluvě se zástupci spolku. Spolek si vyhrazuje právo měnit podmínky projektu, včetně doby jeho trvání či projekt ukončit. Pořadatel projektu si vyhrazuje též právo výherce projektu neurčit, bude-li kvalita soutěžních děl dle názoru kurátora spolku nedostatečná.

Vítězní umělci mohou být spolkem vyzváni k uzavření písemné licenční a  zprostředkovatelské smlouvy se spolkem pro účely výstavy a prodeje děl během výše uvedeného období.  Umělec, který na výzvu nezavře smlouvu, může být z další účasti v projektu vyřazen. Tato pravidla projektu  jsou umístěna po celou dobu jeho trvání na www.artgrandslam.cz. Projekt a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem.

Registrací do projektu  každý umělec schvaluje tato pravidla a instrukce a přistupuje k nim.

V Praze, dne 31/5 2023